''ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ''
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M2ОP001-2.011 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ по приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“
''УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ'' '2018
„БЕНСТАР“ ЕООД – Плевен
„ЕЛЕКТРОНИКА И СОФТУЕР“ ООД – Плевен
„ПОЛИМЕКС ХОЛДИНГ“ ЕООД – София
КОМПОНЕНТ 2 ''ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ПЛАТФОРМИ''
Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование““
МОДУЛ ''СИГУРНОСТ В УЧИЛИЩЕ''
Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище
Дейност I: Сигнално-известителна система за охрана на сградата, покриваща рисковите зони, в това число минимум вход, изход и общите части на сградата, паник бутон за връзка с охранителна фирма.
Дейност II: Система, осигуряваща наблюдение и запис чрез изнесено видеонаблюдение в специализиран център на входовете, изходите, общите части на сградата, както и на прилежащите им дворове и/или спортни площадки.“
''ТВОЯТ ЧАС''
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС)“
ЦЕНТЪР ''ЕДИНСТВО''
Услуги за подкрепа на разпространяване за превенция и самопомощ при агресия сред учениците“, проект BG 05/1789 финансиран в рамките за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

ПРОГРАМА за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
''УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ'' '2012
„AC-DC“ ООД
„ЕЛЕКТРОНИКА И СОФТУЕР“ ООД
„УниПОС“ – Плевен
„ЕЛСТИВ-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД
''ИКТ в училище''
„СТЕМО“ ООД
Модернизация на системата на професионално образование
„ПАЛМО“ АД
Програми
„Учене през целия живот“, „Леонардо да Винчи“, „Еразъм“