1. Стратегия за развитие на ПГМЕТ – Плевен през периода 2016-2020 година
  2. Правилник за дейността на ПГМЕТ – Плевен за учебната 2018/2019 година
  3. План на комисията по безопасни и хигиенни условия на труд за учебната 2018/2019 година
  4. Етичен кодекс на ПГМЕТ – Плевен
  5. План за защита на пребиваващите при бедствия, аварии, катастрофи и извънредни ситуации
  6. Годишен план на ПГМЕТ – Плевен
  7. Програма за превенция на ранното напускане на училище
  8. Програма на екипите за обща подкрепа на личностното развитие
  9. Програма по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование през учебната 2018/2019 година
  10. План за организацията и дейността на училищната комисия по колегиална етика през учебната 2018/2019 година
  11. План за квалификационна дейност на педагогическите специалисти в ПГМЕТ – Плевен
  12. План на комисията по културна и спортна дейност за учебната 2018/2019 година
  13. Годишен план по изпълнение на координационния механизъм за противодействие на тормоза в училището съгласно алгоритъма по прилагане на механизма

1. Бланка на заявление за допускане до ДИ за СПК
2. Бланка на заявление за ЗИП/ЗИПП
3. Бланка за заявление до директор от родител
4. Бланка за заявление до класен ръководител от родител