ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ
При записване учениците подават следните документи:
заявление до директора на училището;
оригинал на свидетелство за основно образование;
оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища