План-прием за учебната 2021/2022 година

График на дейностите по приемането на ученици

след завършено основно
образование в неспециализирани училища за учебната 2020 – 2021 година
на места
по държавен план-прием