Клуб по роботика открива Технически университет – Габрово в ПГ по механоелектротехника

Технически университет – Габрово е дългогодишен партньор на ПГ по механоелектротехника. През новата учебна година ръководствата на двете учебни заведения решиха да работят заедно по Националната програма за финансиране на занимания по интереси, предлагайки на учениците ни обучение в клуб по роботика. Заниманията ще се водят от гл. ас. д-р инж. Тодор Недев Тодоров от катедра „Автоматика, информационна и управляваща техника“, който води дисциплините: Микропроцесорна техника, Цифрова и микропроцесорна техника, Технически средства за автоматизация, Програмируеми логически контролери, Проектиране на системи за управление и Индустриални компютърни мрежи.

ТУ – Габрово подготвя висши инженерни специалисти от специалност „Автоматика, роботика и компютърни управляващи системи” (АРКУС). Основната цел на обучението по специалността е подготовка на кадри със задълбочени знания и умения в областта на автоматиката, компютърните управляващи системи и роботиката, така че да отговарят в най-пълна степен на нуждите на индустрията и различни области от непроизводствената сфера. В основата на специалността са заложени съвременните постижения на информационните, компютърни и комуникационни технологии за автоматизация и роботизация в различни сфери на човешката дейност.

На 19 ноември 2019 г. инж. Тодоров проведе продължителна и изключително интересна среща с ученици от всички класове и специалности. Младежите се запознаха с основните направления за автоматизиране и роботизиране на производствени процеси; с използването на компютърни управляващи системи във военното дело, самолетостроенето и други сфери на човешкия живот. Невероятно интересна за младежите бе демонстрацията на минироботи, управлявани от микроконтролери, които са програмирани от студенти, обучаващи се по специалността – жироскоп, движение на товароподемна машина по определена траектория без участието на човек, предаване на образ при движение по неравна повърхност (подобие на роботите, използвани за заснемане и предаване на информация и проби от повърхността на Луната) и др.

Младежите успяха да пипнат и управляват дистанционно макетите. Инж. Тодоров отговори на многочислените въпроси на младите техничари и обясни, че задачата на клуба е да научи децата сами да създават кратки програми за управление на микроконтролери, а в края на обучението да се създаде миниробот, изпълняващ определени функции.

Желаещите да се занимават в клуб „Роботика“ ще имат ежеседмични вълнуващи срещи с инж. Тодоров и света на микропроцесорната електроника в рамките на цялата учебна година.

Галерия

и видеоматериали