22.01.2020 г._Състезание „Най-добър техник в машиностроенето“ – училищен кръг

На 22 януари 2020 г. в ПГМЕТ – Плевен се проведе училищния кръг на Националното състезание от списъка на МОН „Най-добър техник в машиностроенето“. В него взеха участие учениците от 9 и 10 клас, обучаващи се в дуална система по специалност „Машини и системи с ЦПУ“, професия „Машинен техник“.

Целите на състезанието са:
1. Стимулиране развитието на научно-техническата мисъл и популяризиране на
машиностроителните професии.
2. Създаване на творчески контакт между учители и ученици от сродни професионални
гимназии.
3. Развиване на сътрудничество между професионалните гимназии и бизнеса.

Форматът на училищния кръг е в 2 етапа:

1. Тест, съдържащ 20 въпроса от учебните предмети: техническо чертане, техническа
механика, материали и заготовки/материалознание, електротехника и електроника,
информационни технологии.
2. Приложно-творческа задача, съдържаща детайлиране по зададен чертеж и довършване на
чертеж на резбово съединение.

Системата за оценяване е точкова. Максималният брой точки е 30.
1. Тест. – Максималният брой точки е 20.
2. Приложно-творческата задача – 10 точки.
– чертеж за довършване – 3 точки;
– детайлиране по зададен чертеж – 7 точки
Оценяването е по зададени критерии.
За участие в националния кръг на състезанието се класират учениците, които са
получили на училищния кръг минимум 20 точки, като не по-малко от 15 точки са от
теста и не по-малко от 5 точки – от изпълнението на приложно-творческата задача.

Очакваме с нетърпение резултатите от състезанието 🙂