СЪОБЩЕНИЕ

До 09 октомври 2020 г. може да подадете своите документи за курс за учителска правоспособност към ЦСДК при Технически университет – Габрово. Право имат кандидати, придобили бакалавърска или магистърска степен на образование по специалност, по която се провежда обучение в ТУ-Габрово.
Заявление и копие на документ за образователна степен може да подадете всеки работен ден от 8,00 до 16,00 часа в сградата на ПГМЕТ-Плевен при секретаря.