Пробно стажуване по проект “Подкрепа за дуалната система на обучение”

Първото си пробно стажуване преминаха ученици от 8,9 и 10 клас, от специалностите „Машини и системи с ЦПУ” и „Електрообзавеждане на производството“, дуална система на обучение.
Практиката се проведе в рамките на проекта на МОН BG 05M20P001-2.014-001 “Подкрепа за дуалната система на обучение” по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структури и инвестиционни фондове. Запознаването с условията в реална работна среда се осъществи във фирмите „Илинден“ ЕООД, „АС-ДС“ ООД, „Ваптех“ ЕООД и „Леони България“ ЕООД при спазване на противоепидемичните мерки.
Учениците бяха въведени в спецификата на работата в различните етапи на производство. Представени им бяха и съвременни методи за използване на модерната техника и ресурси на фирмите. Акцент бе поставен върху екипната и индивидуална работа, дисциплина, отговорности, както и безопасни условия на труд.
С интерес, въодушевление и удовлетвореност преминаха посещенията.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA