Обучение на наставници

По проект BG05M2OP001-2.014-0001 “Подкрепа за дуалната система на обучение” в ПГМЕТ-Плевен бе проведено обучение за наставници при работа с обучаваните за осъществяване на обучение чрез работа във фирмите партньори.