Съобщение_26. 01. 2022 г. – 28. 01. 2022 г.

Във връзка с изпълнение  Заповед № РД-01-34/25. 01. 2022 г. от РЗИ Плевен, ПГМЕТ-Плевен преминава на ротационен принцип на обучение.
В периода от 26.01.2022 г. до 28.01.2022 г. включително, обучението на учениците от 8 до 12 клас, записани в дневна и в дуална система на обучение, ще се осъществява по график за редуване на присъствено обучение и обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии – чрез електронната платформа Teams, както следва:.
1. Присъствено обучение за учениците от 10 и 12 клас.

2. ОРЕС за учениците от 8, 9 и 11 клас.