73 години докосваме бъдещето!

 

В своята 72-годишна история в ПГМЕТ са получили образованието си повече от 10 000 младежи и девойки. Голяма част от тях продължават образованието си във висши учебни заведения. Реализацията им като техници, инженери, икономисти, педагози поддържа имиджа на ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА – Плевен.
НАЧАЛОТО
С Постановление на Министерския съвет №942-10.08.1951 г., в Плевен се открива МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКУМ. Подготовката за откриването на училището започва още през пролетта на 1951 година. Назначен е първия директор – инж. Генчо Дончев. Учителския състав е твърде скромен: Юлия Дюкенджиева – учител по български език и литература, Димитър Димчев – учител-специалист, Симеон Петков – химия, Виктория Стефанова – история и Иван Шарков – физика. Приетите за първата 1951/52 година ученици са 240, разпределени в шест паралелки по 40 ученици. Три от паралелките са със специалност „Машиностроене“ и три – „Електротехника“. Началото е трудно. И в това е предизвикателството към първите. Техникумът няма собствена учебна сграда. Занятията започват в Центъра за трудови резерви на ул. „Кирил и Методий“33. Липсват учебници и нагледни пособия. Учебните занятия се водят на две смени, а за класни стаи се ползват дори коридорите на училището. Учителският колектив е млад и неопитен, но ентусиазиран. Пред него е поставена ясна цел – борба за оцеляване и утвърждаване на новото учебно заведение.
ПРОМЕНИТЕ
През 1958 година за директор на техникума е назначен Константин Захариев. С неговото име се свързва както строежа на собствена сграда, започнал през 1961 г., така и издигането на престижа на Техникума. Пет години по-късно, на 26 септември 1965 година, на ул. „Белград“ 25 тържествено се открива новата сграда, в която и днес се помещава гимназията. Тогава влизат в експлоатация всички помещения за теоретична и практическа подготовка. Новото модерно училищно съоръжение слага край на мъчителната производствена практика, провеждана в стари работилници. На разположението на учениците вече има модерни кабинети и лаборатории. От първите традиционни специалности „Машиностроене“ и „Електротехника“ през годините са обучавани ученици по близо 30 други специалности. Специалностите непрекъснато се обновяват, за да се отговори адекватно на нуждата от кадри за бързо развиващата се икономика на града и региона. През 1974 година се дипломира първият випуск по специалността „Електронна техника“. Въведени са дългогодишни потоци на обучение по специалностите „Автоматизация на производството“, „Ядрена топлоенергетика“, „Монтаж на промишлени машини и съоръжения“ и др.
НАСТОЯЩЕТО
Днес ПГМЕТ продължава да бъде едно от най-елитните учебни заведения в града. Тук работят повече от 30 учители, всички с висше образование, педагогическа правоспособност и голям професионален опит. Обучението се извършва в добре обзаведени лаборатории и кабинети. Гордост на училището са компютърните зали. Учениците имат пълен достъп до Интернет.