ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО
Широкопрофилна специалност, осигуряваща технически познания по:
 • изграждане, ремонт и поддържане на електрически инсталации, подстанции;
 • изграждане, ремонт и поддържане на електрически мрежи и системи;
 • електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлеността, бита и транспорта.
Електроенергетиката и електрообзавеждането са едни от най-атрактивните области за инвестиции за развитие, модернизация и обучение сега и в бъдеще. Обучението осигурява широки възможности за професионална реализация в електропроизводствени предприятия, електроснабдителни предприятия, индустриални предприятия, транспортни предприятия.

 

МАШИНИ и СИСТЕМИ с ЦИФРОВО ПРОГРАМНО УПРАВЛЕНИЕ
Развитието на съвременното машиностроене и подготовката на кадри налага гъвкаво преориентиране към нови, модерни специалности. Това наложи откриването на специалността „Машини и системи с ЦПУ”. Тя е широко универсална, с възможности за тясна специализация. Намира приложение при решаване на всички технологични и технически проблеми, свързани с механична обработка, обслужване, програмиране и настройка на металорежещи машини.
Завършилите обучението по тази специалност могат да работят в про­изводствени фирми в областта на проектиране и изработка на машинни елементи и детайли, да настройват машини и съоръжения с ЦПУ, както и в обслужващата сфера в България и чужбина. Да поддържат електронни, аналогови, цифрови и микропроцесорни устройства за нуждите на комуникацията.
СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ
Обучаваните по тази специалност придобиват умения:

 • да изпълняват алгоритми на различни езици за програмиране;
 • да използват правилно електрон­но-измервателна апаратура;
 • да разчитат, създават и работят с документация – проекти, чертежи, скици, схеми и др.;
 • да реализират връзка с Интернет в реални условия;
 • да инсталират, конфигурират и администрират необходимия сис­темен и приложен софтуер;
 • да създават програмни продукти, като използват процедурни и обектно ориентирани езици за програмиране;
 • да създават WEB приложения и др.;
 • да създават и поддържат база от данни и приложения за тях;
 • да анализират реалните условия и съобразно с тях да извършват необходимите трудови дейности.

Учениците могат да се реализират у нас и в чужбина като софтуерни специалисти във всички области на компютърната и софтуерната промишленост. Усвоените трайни знания и умения дават възможност за широка профе­сионална реализация във всички звена и сфери на бизнеса, в които се използват компютърни техники и технологии. Завършилите тази специалност могат да работят като: програмисти; администратори на локални мрежи; Internet дизайнери и др.

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ
Завършилите специалността:

 • придобиват умения за монтаж на телекомуникационни съоръжения;
 • знания и умения за експлоатация, контрол и поддържане на действащи телекомуникационни системи;
 • придобиват знания, умения и компетентности за проектиране, експлоатация, диагностика и поддръжка на телекомуникационна техника, мобилни мрежи и системи, оптични мрежи;
 • умеят да ползват програмни продукти, софтуер за проектиране и изграждане на телекомуникационни системи.

Учениците могат да се реализират у нас и в чужбина във всички телекомуникационни компании, кабелни оператори, интернет доставчици, фирми за изграждане на системи за охранителна дейност и видеонаблюдение и др.