1. ЗАКОН за предучилищното и училищното образование
 2. ЗАКОН за професионалното образование и обучение
 3. НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 4. НАРЕДБА № 1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование
  HАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 5. НАРЕДБА № 1 от 19.02.2020 г. за организация и провеждане на изпитите за придобиване на професионална квалификация
 6. НАРЕДБА № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда
  *НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда
  **НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 04.05.2022 г. за нормиране и заплащане на труда
  ***НАРЕДБА за изменение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда (ДВ, бр. 34 от 2017 г.)_10.05.2022 г.

 7. НАРЕДБА за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 8. НАРЕДБА № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло на лицата от институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 9. НАРЕДБА № 16 от 08.12.2016 г. за управлението на качеството в институциите
 10. НАРЕДБА № 15 от 08.12.2016 г. за инспектирането на детските градини и училищата
 11. НАРЕДБА за приобщаващото образование
 12. НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование
  НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование
 13. НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
  *НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
  **НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
  ***НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (ДВ, бр. 74 от 2016 г.)_17.06.2022 г.
 14. НАРЕДБА № 3 от 15.04.2003 г. за системата на оценяване
  НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
 15. НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
  *НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
  **НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
  ***НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (публ. 13.09.2021 г.)
  ****НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (ДВ, бр. 73 от 2016 г.)_26.04.2022 г.

 16. НАРЕДБА № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование
  НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 17. НАРЕДБА № 6 от 11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език
 18. НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование
  *НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование
  **НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование
  ***НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование. В сила от 10.09.2021 г.
  ****НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 66 от 2016 г.)_12.08.2022 г.

 19. НАРЕДБА № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план
  НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за учебния план (ДВ, бр. 94 от 2015 г.) В сила от учебната 2021 – 2022 година
 20. НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка
  *НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка
  **НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка
 21. НАРЕДБА № 10 от 30.11.2015 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала
  НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала
 22. НАРЕДБА № 1 от 8.09.2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение)
  НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение)
 23. НАРЕДБА № 1 от 4.01.2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета
 24. НАРЕДБА № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности
 25. НАРЕДБА № 1 от 09.04.2012 г. за представителното облекло на лицата от педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена
 26. НАРЕДБА № 3 от 18.02.2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета
 27. НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити
 28. Постановление № 328 на МС от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование
  Постановление № 20 на МС от 01.02.2019 г. за изменение и допълнение на Постановление № 328 на Министерския съвет от 2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование
 29. НАРЕДБА № 24 от 10 септември 2020 г. за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие
 30. Кодекс на труда
 31. Колективен трудов договор за системата на народната просвета от 17.08.2020 г.
  Анекс към колективен трудов договор за системата на народната просвета от 17.12.2020 г.
  Анекс към колективен трудов договор за системата на народната просвета от 04.04.2022 г.
  Анекс към колективен трудов договор за системата на народната просвета от 20.07.2022 г.
 32. Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции

 1. Списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства.
 2. Информация за същността на всеки един вид социална услуга.
 3. Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие или в други критични ситуации.
 4. Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет
 5. Кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“
 6. Практически препоръки за безопасност на пътя