Образование за утрешния ден

,, Гласът на младите! Бъдете вдъхновени и вдъхновявайте!“

В периода от 07.01.2020 г. до 28.06.2020 г. бяха проведени занятията по клуб „В света на дигиталните технологии“, от които до 05.03.2020 г. присъствени и от 01.04.2020 г. онлайн.
Дистанционните занятия се проведоха във виртуална класна стая в Microsoft Teams.
Клубът имаше задача учениците придобиват базови дигитални умения и знания за работа в областта на компютрите, компютърните технологии, интернет. Доразвиха се и дигиталните умения за търсене, сортиране, обобщение и представяне на информация. Учениците придобиха и умения и знания за изработване на презентации. Участниците се запознаха и обърнаха внимание на приложението на информационните технологии. Акцентира се и върху общуването, спазването на етични правила и опасностите в интернет пространството.
Поставените цели бяха изпълнени и достигнати.
Резултатите и работата по проекта бяха обсъдени онлайн, като участниците представиха свои самостоятелни проекти и споделиха добри практики при работата си в екип.

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК
Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИТ БИЗНЕСЪТ ПРЕПОДАВА“
Модул 1 „Семинари в училищата от представители на технологични фирми“
Модул 2 „Включване на ИТ специалисти в учебния процес в училище“
Модул 3 „Учители в ИТ фирми“
''НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ''
Чрез заниманията по интереси:
* се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците;
* се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.
''ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ''
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M2ОP001-2.011 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ по приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“
''УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ'' '2019
„ЧЕЗ Разпределение България“
''УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ'' '2018
„БЕНСТАР“ ЕООД – Плевен
„ЕЛЕКТРОНИКА И СОФТУЕР“ ООД – Плевен
„ПОЛИМЕКС ХОЛДИНГ“ ЕООД – София
КОМПОНЕНТ 2 ''ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ПЛАТФОРМИ''
Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование““
МОДУЛ ''СИГУРНОСТ В УЧИЛИЩЕ''
Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище
Дейност I: Сигнално-известителна система за охрана на сградата, покриваща рисковите зони, в това число минимум вход, изход и общите части на сградата, паник бутон за връзка с охранителна фирма.
Дейност II: Система, осигуряваща наблюдение и запис чрез изнесено видеонаблюдение в специализиран център на входовете, изходите, общите части на сградата, както и на прилежащите им дворове и/или спортни площадки.“
''ТВОЯТ ЧАС''
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС)“
ЦЕНТЪР ''ЕДИНСТВО''
Услуги за подкрепа на разпространяване за превенция и самопомощ при агресия сред учениците“, проект BG 05/1789 финансиран в рамките за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

ПРОГРАМА за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
''УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ'' '2012
„AC-DC“ ООД
„ЕЛЕКТРОНИКА И СОФТУЕР“ ООД
„УниПОС“ – Плевен
„ЕЛСТИВ-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД
''ИКТ в училище''
„СТЕМО“ ООД
Модернизация на системата на професионално образование
„ПАЛМО“ АД
Програми
„Учене през целия живот“, „Леонардо да Винчи“, „Еразъм“