ПО К А Н А № 1 за подаване на оферта за извършване на обучение за изпълнение на Поддейност 1.1.

ПО К А Н А № 2 за подаване на оферта за извършване на обучение за изпълнение на Поддейност 1.1.

В периода 09.10.2021 г. – 11.10.2021 г. се проведе обучение за изпълнение на Поддейност 1.1. Обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите и на преподавателите по професионална подготовка, включително теоретично и практическо обучение по проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
В обучението за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите по професионална подготовка участваха 8 учители от ПГМЕТ – гр. Плевен. Темата беше „Нови техники и технологии“ и се проведе в ПГМЕТ – гр. Плевен и „ИЛИНДЕН“ ЕООД, гр. Плевен – фирма, с която училището си партнира в обучението на ученици в дневна форма и дуална система на обучение. С фирмата е сключено и партньорско споразумение за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“.
Благодарение на квалифицирания си екип, съвременната си материална база и отличното качество на услугите, „ИЛИНДЕН“ ЕООД е динамично развиваща се фирма, добре позната в нашия регион и утвърдена на пазара, като коректен и надежден партньор.
Обучението се проведе по предварително разработен и утвърден график – програма в рамките на 3 дни за 24 академични часа, от които 8 академични часа бяха за практическо обучение в партниращото предприятие. Учителите се запознаха с новите тенденции, свързани с проектиране, изработване и експлоатация на пресформи и машини за изработване на отливки по метода „леене с противоналягане“, с програмиране на системи за машини с ЦПУ, както и с нови техники, относно електрообзавеждане на производството.
Лектор на обучението беше инж. Людмил Цветков – представител на фирмата – партньор.
На всички учители бяха издадени удостоверения за проведеното обучение.
В периода 16.10.2021 г. – 18.10.2021 г. се проведе второ обучение за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите по професионална подготовка.