И тази учебна година успешен старт на дуалното обучение с фирмите партньори.
⭐️ Нашите ученици доказаха усвоените знания и умения през периода на обучение в ПГМЕТ.
Всичко за събитието може да намерите на следните адреси:
https://web.mon.bg/bg/news/5572
https://www.bta.bg/…/540697-poveche-ot-10-000-uchenitsi-ot…

ПЪТЯТ КЪМ ПРОФЕСИОНАЛНИЯ УСПЕХ ЗАПОЧВА ОТ УЧИЛИЩЕ

Практическото обучение в реална работна среда превръща учениците в проактивни млади хора. Те се научават от всекидневния си професионален опит да контролират случващото се в живота им и да се опитват да постигнат максимална ефективност на действията си. Работодателите партньори на нашето училище в проекта Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“ споделят удовлетворението си от изключително високата професионална подготовка на учениците и изразеното от тях желание за работа и продължаващо обучение от страна на наставниците, както и от тяхната инициативност и самовзискателност.
Машини и системи с ЦПУ и Електрообзавеждане на производството – специалностите в ПГМЕТ, при които е заложено обучение чрез работа.
Наши партньори – „AC-ДС“ ООД, „Илинден“ ООД, „Електрохолд България“ ЕООД, Ваптех – ЕООД, Леони-България и „Метални конструкции“ ЕАД.


Учениците от 8б, 9б и 10 б клас проведоха последното си пробно стажуване в „AC-ДС“ ООД, „Илинден“ ООД, Електрохолд, Ваптех – ЕООД и Леони-България, по проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд.
В Електрохолд ЕРМ- запад гр. Плевен, Дирекция „Експлоатация и поддръжка“ гимназистите бяха запознати с правилата за безопасност и здраве при работа в съоръжения под и без напрежение. Запознаха се и с условията на труд, материалите и инструментите, които се използват за изграждане и поддържане на съоръжения за ниско и високо напрежение.
В Илинден, Ваптех и Леони учениците се запознаха с пpoдyĸциятa нa зaвoдите, както и с правилата на безопасност, и фирмената политика.


На 14.06.2023г. в ПГМЕТ – Плевен се състоя Партньорска среща между учители, родители, ученици и представители на партньорските ни фирми ЕСО ЕАД, Електрохолд – България ЕООД, Илинден ЕООД, Леони България, Ваптех – ЕООД, Метални конструкции – Плевен ЕАД. Целта на срещата беше взаимно опознаване на родителите и учениците с работодателските фирми, в които от следващата учебна година учениците от настоящите XА и  XБ ще провеждат практическото си обучение в реална работна среда според дуалната система на обучение в специалностите «Машини и системи с ЦПУ» и «Електрообзавеждане на производството». В началото на XI клас учениците ще подпишат трудовите си договори в партньорските фирми и ще провеждат обучението си във фирмите 2 дена седмично, а в XII клас – 3 дена седмично, със заплащане, в резултат на което, завършвайки успешно XII клас, те ще имат натрупан стаж по специалността, отразен в трудовите им книжки.


ПО К А Н А № 6 за подаване на оферта за извършване на обучение за изпълнение на Поддейност 1.1.


На 24. 04. 2023 г. приключи обучението на втората група наставници по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ към ПГМЕТ-Плевен, на която присъстваха представители от фирмите Леони България ЕООД, „АС-ДС“ ООД и „Ваптех“ ЕООД.
Директор Стойкова поздрави обучаемите и разясни възможностите на проекта.
По време на обучението наставниците бяха запознати с нормативната база за обучение чрез работа, за ролята и отговорностите на училището, работодателите, наставниците и наблюдаващия учител, както и за казуси от практиката.


На 21. 04. 2023 год. по покана на Електроенергиен системен оператор и с цел пробно стажуване към проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“, учениците от X Б клас посетиха подстанция „Плевен – 1“. Показана им беше презентация за дейностите извършвани в ЕСО, както и стажантските програми на фирмата за ученици и студенти. Гимназистите с голям интерес разгледаха откритата част на подстанцията и бяха запознати с начина на предаване на информацията по енергийните мрежи. При повишени мерки за сигурност десетокласниците разгледаха и Териториалното диспечерско управление, което се грижи за енергийната сигурност на нашата страна и управлява електропреносната мрежа на пет области в Северна България. Отношенията на ПГМЕТ и Електроенергийния системен оператор продължават чрез провеждане на практическо обучение в реална работна среда в дуалната система на обучение на учениците от единадесети клас през учебната 23/24 учебна година.
Посещението бе интересно ползотворно, за което ученици и учители сме благодарни.
Текст: инж. Ирина Людиева
Снимки: инж. Красимир Иванов


ПО К А Н А № 5 за подаване на оферта за извършване на обучение за изпълнение на Поддейност 1.1.


След като подписаха трудовите си договори за учебната 2022/2023 год. , учениците от XI и XII клас в дуалната система на обучение от ПГМЕТ – Плевен осъществяват практическото си обучение в реална работна среда във фирмите партньори.
Учениците от XI Б клас от специалност „Електрообзавеждане на производството“ са разпределени във фирмите: „Електрохолд България“ ЕООД, „Леони България“ ЕООД, „АС-ДС“ ООД и „Илинден“ ЕООД. На работните си места те попиват с интерес информация и знания за бъдещата си професия, развиват умения за монтажни и демонтажни дейности.
Учениците от XI А клас от специалност „Машини и системи с ЦПУ“са разпределени във фирмите: „Леони България“ ЕООД, „Илинден“ ЕООД, „Метални конструкции“ ЕАД и „ВАПТЕХ“ ЕООД. Тук учениците се включват в изпълнение на дейности свързани с експлоатация и поддръжка на металорежещи машини и системи с ЦПУ, в обработването на детайли чрез управляващи програми.На 21, 22 и 23 октомври 2022 г. в ПГМЕТ-Плевен се проведе обучение на наставници по проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския съюз чрез европейските структурни и инвестиционни фондове с конкретен бенефициент – МОН.
Наставници от „Илинден“ ЕООД, „ВАПТЕХ“ ЕООД, „АС-ДС“ АД, ЕРМ Запад АД бяха приветствани от директора на ПГМЕТ-Плевен инж. Цветелина Стойкова. Инж. Ирина Людиева – обучител по проекта, запозна бъдещите наставници с нормативната база за обучение чрез работа, с ролята и отговорностите на училището, работодателите и наставниците в процеса на провеждане на практиката на учениците в реална работна среда, както и с казуси от нея. Обучението на наставници приключва с получаване на сертификати на обучените представители на партньорските ни фирми.Информация относно предстоящо провеждане на изследване по проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система“

В ПГМЕТ – Плевен се проведоха важни срещи с фирмите партньори за учениците от 10 клас обучавани в дуална система по специалности: Машини и системи с ЦПУ и Електрообзавеждане на производството.
Приемът в дуална система на обучение се осъществява в 8 клас, а практическото обучение чрез работа във фирмите е в 11 и 12 клас. Подписват се трудови договори и учениците получават заплата.
Разпределението на учениците между фирмите партньори става, когато те са в 10 клас и на тези срещи училището и работодателите информират учениците и техните родители за възможностите за работа в реална работна среда, критериите за подбор и разпределение.
На тези срещи се обсъдиха въпроси, свързани с провеждане на обучението, дисциплината както в училище, така и на работното място, както и всякакви въпроси, възникнали във връзка с обучението чрез работа.
Ръководството и екипа на ПГМЕТ-Плевен благодари за помощта и отделеното време на представителите на фирмите партньори: Електрохолд, АС-ДС, Илинден, Леони, ВАП ТЕХ, Метални конструкции!
Пожелаваме здраве и вдъхновение да изпълват дните ни, за да успеем да подготвим добри професионалисти, с които да се гордеем!

ПО К А Н А № 4 за подаване на оферта за извършване на обучение за изпълнение на Поддейност 1.1.

ПГМЕТ-Плевен в изпълнение на дейности по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“,Поддейност 4.1 – Обучения на наставници, проведе по утвърден график разработен от училището и съгласуван с работодателите – партньори, от 02-04.04.2022 г., Обучение на наставници от фирмите партньори: “ ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД и „АС-ДС“ ООД.

Главната цел на обучението на наставници е придобиване на общи знания и практически умения в областта на професионалната и трудова педагогика, в частност придобиване на методически, дидактически, организационни и социални компетентности, както и личностни качества, задължителни за обучаващи лица, с цел успешно планиране, провеждане и контрол при обучение на работното място. Наставниците са в ролята на мултипликатори на своите добри професионални знания и умения при практическото обучение на конкретно работно място. Те трябва да познават регламента на дуалното обучение, да придобият подготовка за предаване на знания и умения, да усъвършенстват своите способности за екипна работа, правилна комуникация на работното място и справяне с конфликтни и други критични ситуации в процеса на адаптиране на обучаваните към трудовата среда и тяхното обучение по професията. Освен това трябва да способстват за приобщаването на обучаваните към фирмената култура, философия и стратегия, за да се превърнат те в утрешни пълноценни нейни работници.

Днес, 28.03.2022 г., учениците от 10 б клас дуална система на обучение професия „Електромонтьор“ проведоха еднодневно пробно стажуване в „ЧЕЗ Разпределениe- Плевен“. Директорът на дирекция „Експлоатация и поддържане “ г-н Стойчев и ръководителя на електромонтьорите Иво Уруков проведоха инструктаж за безопасност и здраве, запознаха учениците със схемата на разпределение на електроенергията в град Плевен, както и с основните лични предпазни средства необходими при работа. Учениците посетиха и една от големите възлови подстанции за средно напрежение и нейната закрита разпределителна уредба в източна индустриална зона Плевен.

На 25 март 2022 г., учениците от VIII б клас преминаха пробно стажуване по проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд.
Гимназистите от специалност „Машини и системи с ЦПУ“ посетиха „Илинден“ ООД, като наблюдаваха машини за леене на алуминиеви сплави под ниско и с противоналягане, матрици за пластмаса и за алуминий, оборудване за линии за производство на алуминиеви детайли.
Осмокласниците от специалност „Електрообзавеждане на производството“ посетиха фирма „АС-ДС“ ООД. Там се запознаха с дейността на фирмата, която е насочена към потребители от промишлеността, енергетиката, съобщенията и строителството.

На 24 март 2022 г., учениците от X А клас, специалност „Машини и системи с ЦПУ“ преминаха пробно стажуване в „Илинден“ ООД-Плевен, по проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд.
Гимназистите се запознаха с пpoдyĸциятa нa зaвoда вĸлючвaща мaшини зa oтливaнe нa алуминиеви нocaчи зa aмopтиcьopи и джанти. Тук се произвеждат детайли за водещи автомобилни компании като „Фолксваген”, „Ауди”, „Дженерал Моторс”, „Крайслер”, „Форд”, „Пежо”, „Ситроен”, „Харлей Дейвидсън” и др.
Πpи изpaбoтĸaтa нa мaшинитe ce изпoлзвa мeтoдът зa лeeнe c пpoтивoнaлягaнe, изoбpeтeн oт aĸaд. Aнгeл Бaлeвcĸи и пpoф. Ивaн Димoв (от 1968 г.).
Като бивш възпитаник на ПГМЕТ и настоящ член на екипа на фирмата Иван Христов разясни за същността на работата, разчитането на чертежи, детайли и отговорност на работното място.
Дружество „Илинден” е единственият в България и сред водещите в света производители на машини за леене на алуминиеви сплави под ниско и с противоналягане, матрици за пластмаса и за алуминий, оборудване за линии за производство на алуминиеви детайли.

Днес, 23 март 2022 г., учениците от IX б клас преминаха пробно стажуване в „Леони България“ ЕООД, по проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд. Фирмата е партнираща страна по проекта. Наставници въведоха гимназистите с първите знания и умения на конкретното място на професията. Запознаха ги с производствените дейности на фирмата, с опита в проектирането, производството и дизайна на своите продукти.
Проектът обхваща учениците от VIII, IX и X клас, специалност „Машини и системи с ЦПУ“ и „Електрообзавеждане на производството“, които се обучават в дуална система. Целта е да се повиши качеството на професионалното образование в България и засили връзката му с нуждите на пазара на труда. С финансирането става възможно закупуването на скъпа техника, учебници и учебни помагала за нуждите на обучението по съответните професии. Отделени са средства за застраховка и работни облекла за стажуващите.
До края на седмицата предстои пробно стажуване и с учениците от VIII и X клас в „ЧЕЗ България“ ЕАД, „AC-ДС“ ООД и „Илинден“ ООД.

ПО К А Н А № 1 за подаване на оферта за извършване на обучение за изпълнение на Поддейност 1.1.

ПО К А Н А № 2 за подаване на оферта за извършване на обучение за изпълнение на Поддейност 1.1.

ПО К А Н А № 3 за подаване на оферта за извършване на обучение за изпълнение на Поддейност 1.1.

В периода 09.10.2021 г. – 11.10.2021 г. се проведе обучение за изпълнение на Поддейност 1.1. Обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите и на преподавателите по професионална подготовка, включително теоретично и практическо обучение по проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
В обучението за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите по професионална подготовка участваха 8 учители от ПГМЕТ – гр. Плевен. Темата беше „Нови техники и технологии“ и се проведе в ПГМЕТ – гр. Плевен и „ИЛИНДЕН“ ЕООД, гр. Плевен – фирма, с която училището си партнира в обучението на ученици в дневна форма и дуална система на обучение. С фирмата е сключено и партньорско споразумение за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“.
Благодарение на квалифицирания си екип, съвременната си материална база и отличното качество на услугите, „ИЛИНДЕН“ ЕООД е динамично развиваща се фирма, добре позната в нашия регион и утвърдена на пазара, като коректен и надежден партньор.
Обучението се проведе по предварително разработен и утвърден график – програма в рамките на 3 дни за 24 академични часа, от които 8 академични часа бяха за практическо обучение в партниращото предприятие. Учителите се запознаха с новите тенденции, свързани с проектиране, изработване и експлоатация на пресформи и машини за изработване на отливки по метода „леене с противоналягане“, с програмиране на системи за машини с ЦПУ, както и с нови техники, относно електрообзавеждане на производството.
Лектор на обучението беше инж. Людмил Цветков – представител на фирмата – партньор.
На всички учители бяха издадени удостоверения за проведеното обучение.
В периода 16.10.2021 г. – 18.10.2021 г. се проведе второ обучение за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите по професионална подготовка.