Проект BG05M2OP001-2.015-001 „Ученически практики – 2“
Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж““
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА – ГР. ПЛЕВЕН С УЧАСТИЕ В
ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.015-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – 2”
ПОКАНА
за партньорство на дейности по проект BG05M2OP001-2.015-001 „Ученически практики – 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигенстен растеж“ в ПГМЕТ-Плевен