Проект BG05M2OP001-2.015-001 „Ученически практики – 2“
Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж““
2022/2023 уч. год._Професионална гимназия по механоелектротехника – гр. Плевен с участие в проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2”


2022/2023 уч. год
П О К А Н А
за партньорство при изпълнение на дейности по проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2”, финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” в ПГМЕТ – гр. Плевен


2021/2022 уч.год.
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА – ГР. ПЛЕВЕН С УЧАСТИЕ В
ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.015-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – 2”
ПОКАНА
за партньорство на дейности по проект BG05M2OP001-2.015-001 „Ученически практики – 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигенстен растеж“ в ПГМЕТ-Плевен