На 21 февруари 2024 в художествена галерия дарение „Kолекция Светлин Русев“ се състоя обществено обсъждане на дейностите от Концепция за интегрирани териториални инвестиции № BG16FFPR003-2.001-0118 „Развитие на дуалната система за обучение в ПГМЕТ – Плевен “.
Гости на събитието бяха Елина Димитрова – заместник-кмет „Проекти и хуманитарни дейности“, Калинка Кирилова – старши експерт по организация на средното образование, партньори, учители, родители и ученици.
Дуалната система създава възможности на работодателите за подбор на служители, доказали умения в реална работна среда, а обучаемите стават конкурентоспособни, самостоятелни и отговорни личности с практически умения и трудови навици.
Целта на коцепцията е повишаване на съответствието на професионалното образование и обучение с пазара на труда. Развитие и повишаване на привлекателността и обхвата на дуалната система на обучение, тясна обвързаност между образователната система и реалните потребности на пазара на труда.