Еразъм+

Проектът „Озеленяване на учебните програми за професионално образование и обучение за електротехници“ е 18-месечна инициатива, която ще бъде изпълнена в периода февруари 2022 г. до юли 2023 г. Проектът се финансира по Партньорства за сътрудничество в професионалното образование и обучение на Програма Еразъм+. Той обединява усилията на четири партньорски организации в ПОО от България, Австрия и Литва.
• Фондация за модерно образование, България, https://moderneducationfoundation.eu/
• BEST - Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH, Австрия, https://www.best.at/
• Viesoji istaiga Panevezio profesinio rengimo centras, Литва, https://www.panprc.lt/
• Професионална гимназия по механоелектротехника - Плевен, България, https://pgmet.pleven.bg
ПОО се счита за основен стълб за предотвратяване и адаптиране към последиците от изменението на климата. ПОО също така се счита за средство за справедлив преход към зелени икономики и основен компонент за постигане на целите на ЕС за климата, както е посочено в Европейския зелен пакт. За да се реализира зелената икономика, от системите за ПОО се очаква да развият работна сила, която има способността и уменията, необходими за подпомагане на управлението на тази икономическа система.
Един от начините да се постигне това е чрез интегриране на зелени умения в съществуващата учебна програма. Включването на зелени умения в програмите за ПОО е необходимо, за да се развият служители с навици за устойчивост извън и на работното място. За тази цел отправната точка на ЦЕЛИЯ проект е разработването на текущите Методически указания за интегриране на зелени умения в учебните програми за ПОО.
Насоките ще предложат съгласувано картографиране на екологични умения и методологична процедура за интегриране, за да се подобри сътрудничеството между доставчиците на ПОО при предвиждане и съпоставяне на съответните екологични умения. Процедурата ще очертае ръководен от експерти процес на идентифициране, анализиране, синтезиране и представяне на количествени и/или качествени умения и информация за пазара на труда, свързана с развитието на зелени умения.
Процедурата за картографиране ще послужи като инструмент за улесняване на процеса на идентифициране и съответно актуализиране на учебните програми за ПОО за всяка професия не само когато националните разпоредби изискват промени в учебните програми, но и когато възникне необходимост и се изрази от работодателите, зачитайки динамиката, с която пазарът на труда е оформен.
Целевите групи на Насоките са доставчиците на ПОО и сектора на заетостта, участващи в изменението на съдържанието на обучението на ниво корен. Местното/регионалното сътрудничество беше идентифицирано като наша точка за намеса, тъй като позволява гъвкавост по отношение на организирането и предоставянето на процеса на формулиране на екологични умения и включване в учебни програми за обучение, без да е необходимо да се ангажираме със сложни национални процедури, ръководени от властите.
Чрез прилагане на процедурите за предвиждане и включване на зелени умения, определени в Методическите насоки, от доставчиците на ПОО се очаква:
⮚ Повишаване на тяхната осведоменост относно важността на зелените умения;
⮚ Повишаване на капацитета на училищата за професионално обучение/центровете за професионално обучение и професионално обучение и техните партньорски компании за предвиждане и съчетаване на зелени умения;
⮚ Подобряване на компетенциите на професионалните училища и техните партньорски компании при актуализиране на програмите за ПОО и адаптиране на предлагането на ПОО;
⮚ Подобряване знанията на училищата за професионално обучение и партньорските компании относно тенденциите в устойчивостта.
Квалифицирането на учащите в ПОО с правилните зелени умения и възможността да допринесат за енергийната ефективност в дългосрочен план е крайната цел на проекта ENTIRE. За тази цел проектът ENTIRE ще предостави на учителите в ПОО специално разработена програма за обучение в областта на електроинженерството по теми, свързани със зелената икономика.

Зелени умения при учебните програми по ПОО за електротехници

На 21 февруари 2022 г. се състоя първата среща по проект „ Зелени умения при учебните програми по ПОО за електротехници“ от Програмата ЕРАЗЪМ +. В срещата участваха Фондация за модерно образование, БЕСТ институт за професионално и лично обучение Австрия, Център за професионално образование и обучение Литва и Професионална гимназия по механоелектротехника-Плевен. На срещата бяха представени организациите партньори и ключовите партньори, които ще отговарят за изпълнението на проекта, беше направен преглед на проекта и на задачите, които всяка партньорска организация трябва да изпълни и целите, които трябва да се постигнат. Координаторът представи в подробности първият очакван резултат по проекта – Методическо ръководство за интеграция на зелени умения в учебните програми за ПОО. Състоя се и отворена дискусия.