Еразъм+

На 07. 07. 2023 год. в зала Gallery Graffit, “Хотел-галерия Графит“- гр. Варна, се проведе конференция на тема „Зеления път към успеха: Професионално образование и обучение за устойчиво развитие”. Поводът бе проект „ENTIRE” (2021-1-BG01-KA220-VET-000034722), финансиран от Програма „Еразъм+“ с партньори Фондация за модерно образование, България, BEST – Institut fur berusbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH, Austria, Viesoji istaiga Panevezio profesinio rengimo centras, Lithuania и
Професионална гимназия по механоелектротехника, Плевен.
Мисия и цели на срещата бе представена от д-р Лъчезар Африканов, член на УС на Фондация за модерно образование и преподавател в НБУ. Приветствие към присъстващите бе от г-жа Лили Христова, директор към Дирекция "Образование и младежки дейности" община Варна и г-жа Ирена Радева, Началник РУО-Варна.
Какво трябва да бъде включено като знания и умения? „Къде сме ние?“ в професионалното образование спрямо европейските държави. Препоръки за разработване на образователната политика. Имат ли желание фирмите да се включат в актуализиране на програмите със зелени умения? Как да се засили връзката между училищата и нуждите на пазара? Всичко това бе презентирано от г-жа Петя Евтимова, председател на УС на Фондация за модерно образование.
Представяне на резултати от проект ENTIRE за включване на зелените умения в преподаването по електротехника, бе от инж. Цветелина Стойкова, директор на ПГМЕТ-Плевен. Като първи резултат бе отчетен изготвяне на „Методически насоки за интегриране на зелени умения в учебните планове и програми за професионално образование и обучение по електротехника“, а втори - Програма за обучение на учители по електротехника относно интегрирането на зелени умения в учебните програми за ПОО. Програмата е модулна. Всеки модул съчетава теоретични знания с практически упражнения и инструменти, като по този начин улеснява прилагането на зелените умения в ежедневния контекст на преподаване и учене.
Последва панелна дискусия, на която взеха участие и изразиха мнение за внедряване и развиване на дуалната система на обучение, г-жа Мария Минчева – заместник-председател на Българска стопанска камара, г-н Пламен Стоянов – член на УС на БКДМП, инж. Мария Георгиева – директор на ПГГСД „Н. Хайтов“ – Варна.
Изводът, с който завърши събитието бе, че училището е място не само за образование, а и за възпитание. Да се насочи вниманието на подрастващите не към потребителското мислене, а към изграждане на различно отношение към света и опазването му.
Закриването на конференцията бе от г-жа Петя Евтимова, която увери, че всички важни акценти и предложения свързани с наболялата тема: Внедряване на зелени умения в професионалното образование и обучение, ще бъдат предоставени на МОН.

 


На 15.05.2023г. по програмата Еразъм+ „Entire”, по която си партнират Фондация «Модерно образование» - София и ПГМЕТ – Плевен се проведе онлайн обучение, в което взеха участие учители по професионална подготовка от ПГМЕТ – Плевен, ПГМЕТ „Христо Смирненски“ – Кнежа и ПГМЕТ „Н. Й. Вапцаров“ – София.
За да гарантира уместността на обучението и фокусирането върху практическите аспекти на интегрирането на зелени умения в професионално образование и обучение (ПОО), екипът реши да покани уважаван експерт в областта на зелените практики в рамките на професията на електротехника и електроинженерството като цяло. В крайна сметка на поканата се отзова доц. д-р инж. Пламен Цанков, преподавател в Технически университет – Габрово и ръководител на Лаборатория по осветителна техника и възобновяеми енергийни източници в Центъра за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“. Заедно с него местният екип структурира програмата за обучение около модулите, очертани в Програмата за обучение на учители по електротехника в ПОО относно интегрирането на зелени умения в учебните програми за ПОО.
Тези теми бяха както следва:
1. Проектиране и експлоатация на фотоволтаични системи.
2. Технически параметри и характеристики на енергийно ефективното LED осветление.


На 30.11.2022г. в ПГМЕТ – Плевен се проведе партньорска среща по проект „Greening VET curricula for electricians“, програма Еразъм +. Обсъдена бе темата за изграждането на зелените умения в специалност Електрообзавеждане на производството и изготвяне на квалификационен профил. Представителите на партньорските ни фирми от „Електрохолд България“ ЕООД, „АС-ДС“ ООД и „Илинден“ ЕООД споделиха своя опит в изграждането на фотоволтаични и осветителни енергоспестяващи системи и идейте им за включването на зелените умения в учебните програми. Обсъдени бяха казуси, случващи се на учениците при работата им във фирмите и в практическото им обучение по специалността.
Срещата протече в дух на взаимопомощ и ползотворност.

 В периода от 10 до 12.11. 22 г. инж. Цветелина Стойкова и инж. Виолета Макавеева-Илиева взеха участие в проект “Greening VET curricula for electricians” (ENTIRE) – „Тестване на методология за зелени умения в специалност Електрообзавеждане на производството“, който се финансира по Партньорства за сътрудничество в професионалното образование и обучение на Програма Еразъм+. Партньори са Фондация за модерно образование, България, BEST – Institut fur berusbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH, Austria, Viesoji istaiga Panevezio profesinio rengimo centras, Lithuania и Професионална гимназия по механоелектротехника, Плевен, България.
Акценти на срещата състояла с във Виена са учене (възприемане, описване, свързване) около ситуации, от професионални ситуации към учебни програми, достигане до съществените компетентности, така че учебните програми следва да съдържат необходимите ресурси, за да се даде възможност на учащия да се справи с основните професионални дейности.
Как се изготвя квалификационен профил, какво ще ни донесе бъдещето, анализ на всеки 5 години, oтговарят ли квалификационните изисквания за нуждите на пазара на труда, теми, по които дискутираха представители от партньорските организации.
Целта на дейностите за мобилност, финансирани по програмата „Еразъм+“, е да се предоставят възможности за споделяне на най-добри практики и насърчаване на използването на нови и иновативни педагогически методи и технологии, както и подкрепа за професионалното развитие на учителя, осигуряване на реалистична възможност за мобилност на всеки учещ.На 12.09.2022г. в ПГМЕТ – Плевен се проведе партньорска среща между представители на фирмите партньори, учители и ръководство на ПГМЕТ – Плевен по проект „Озеленяване на учебните програми за професионално образование и обучение за електротехници“, който се финансира по Партньорства за сътрудничество в професионалното образование и обучение на Програма Еразъм+. Целта срещата бе тестване на методологията за зелени умения в професията Електромонтьор. Участниците в събитието бяха запознати от инж. Стойкова - директор на училището, с методическите насоки за зелени умения, а специалистите от фирмите изразиха мнението си за приложението на зелените умения в конкретната им професионална дейност и за внедряването им в бъдещето на специалността, за което сме им много благодарни.Проектът „Озеленяване на учебните програми за професионално образование и обучение за електротехници“ е 18-месечна инициатива, която ще бъде изпълнена в периода февруари 2022 г. до юли 2023 г. Проектът се финансира по Партньорства за сътрудничество в професионалното образование и обучение на Програма Еразъм+. Той обединява усилията на четири партньорски организации в ПОО от България, Австрия и Литва.
• Фондация за модерно образование, България, https://moderneducationfoundation.eu/
• BEST - Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH, Австрия, https://www.best.at/
• Viesoji istaiga Panevezio profesinio rengimo centras, Литва, https://www.panprc.lt/
• Професионална гимназия по механоелектротехника - Плевен, България, https://pgmet.pleven.bg
ПОО се счита за основен стълб за предотвратяване и адаптиране към последиците от изменението на климата. ПОО също така се счита за средство за справедлив преход към зелени икономики и основен компонент за постигане на целите на ЕС за климата, както е посочено в Европейския зелен пакт. За да се реализира зелената икономика, от системите за ПОО се очаква да развият работна сила, която има способността и уменията, необходими за подпомагане на управлението на тази икономическа система.
Един от начините да се постигне това е чрез интегриране на зелени умения в съществуващата учебна програма. Включването на зелени умения в програмите за ПОО е необходимо, за да се развият служители с навици за устойчивост извън и на работното място. За тази цел отправната точка на ЦЕЛИЯ проект е разработването на текущите Методически указания за интегриране на зелени умения в учебните програми за ПОО.
Насоките ще предложат съгласувано картографиране на екологични умения и методологична процедура за интегриране, за да се подобри сътрудничеството между доставчиците на ПОО при предвиждане и съпоставяне на съответните екологични умения. Процедурата ще очертае ръководен от експерти процес на идентифициране, анализиране, синтезиране и представяне на количествени и/или качествени умения и информация за пазара на труда, свързана с развитието на зелени умения.
Процедурата за картографиране ще послужи като инструмент за улесняване на процеса на идентифициране и съответно актуализиране на учебните програми за ПОО за всяка професия не само когато националните разпоредби изискват промени в учебните програми, но и когато възникне необходимост и се изрази от работодателите, зачитайки динамиката, с която пазарът на труда е оформен.
Целевите групи на Насоките са доставчиците на ПОО и сектора на заетостта, участващи в изменението на съдържанието на обучението на ниво корен. Местното/регионалното сътрудничество беше идентифицирано като наша точка за намеса, тъй като позволява гъвкавост по отношение на организирането и предоставянето на процеса на формулиране на екологични умения и включване в учебни програми за обучение, без да е необходимо да се ангажираме със сложни национални процедури, ръководени от властите.
Чрез прилагане на процедурите за предвиждане и включване на зелени умения, определени в Методическите насоки, от доставчиците на ПОО се очаква:
⮚ Повишаване на тяхната осведоменост относно важността на зелените умения;
⮚ Повишаване на капацитета на училищата за професионално обучение/центровете за професионално обучение и професионално обучение и техните партньорски компании за предвиждане и съчетаване на зелени умения;
⮚ Подобряване на компетенциите на професионалните училища и техните партньорски компании при актуализиране на програмите за ПОО и адаптиране на предлагането на ПОО;
⮚ Подобряване знанията на училищата за професионално обучение и партньорските компании относно тенденциите в устойчивостта.
Квалифицирането на учащите в ПОО с правилните зелени умения и възможността да допринесат за енергийната ефективност в дългосрочен план е крайната цел на проекта ENTIRE. За тази цел проектът ENTIRE ще предостави на учителите в ПОО специално разработена програма за обучение в областта на електроинженерството по теми, свързани със зелената икономика.

Зелени умения при учебните програми по ПОО за електротехници

На 21 февруари 2022 г. се състоя първата среща по проект „ Зелени умения при учебните програми по ПОО за електротехници“ от Програмата ЕРАЗЪМ +. В срещата участваха Фондация за модерно образование, БЕСТ институт за професионално и лично обучение Австрия, Център за професионално образование и обучение Литва и Професионална гимназия по механоелектротехника-Плевен. На срещата бяха представени организациите партньори и ключовите партньори, които ще отговарят за изпълнението на проекта, беше направен преглед на проекта и на задачите, които всяка партньорска организация трябва да изпълни и целите, които трябва да се постигнат. Координаторът представи в подробности първият очакван резултат по проекта – Методическо ръководство за интеграция на зелени умения в учебните програми за ПОО. Състоя се и отворена дискусия.