5800 град Плевен
ул. „Климент Охридски” №25

Директор: 064/804-521

e-mail: pgmet_pleven@mail.bg