5800, град Плевен
ул. „Климент Охридски” №25

Директор: 064/804-521

e-mail: info-1500141@edu.mon.bg

pgmet@pgmetpl.com