2020/2021 учебна година:


  1. Участие в процедура на възлагане на обществена поръчка по реда на Глава 26, на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет:
    „Доставка на струг за обучение със система ЦПУ за нуждите на ПГМЕТ-Плевен при изпълнение на НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“