Проект „Пътна карта за адаптиране на професионалното образование към нуждите на пазара на труда в община Плевен“, договор NoBG05SFOP001-2.025-0082-С01, по програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд има за цел да насърчи взаимодействието между неправителствения сектор, община Плевен, образователната общност и бизнеса за оптимизиране на връзката образование – бизнес и оптимизиране на професионалната квалификация спрямо актуалните нужди на бизнеса.
✅ Проектът се изпълнява в периода 17.8.2022 г. – 17.11.2023 г. от фондация „Образователно сътрудничество „в партньорство с общинска администрация град Плевен.
✅ В първия етап на проекта беше направен мониторинг на политиката за професионално и дуално образование, нуждите на местния пазар и структуриране на Пътна карта и План за действие към нея за адаптиране на образованието към нуждите му. Докладът е част от подготовката на Пътна карта за адаптиране на професионалното образование към нуждите на пазара на труда в община Плевен и Споразумение между заинтересованите страни с начертани конкретни мерки за задоволяване на тези потребности.
✅ Анализът включва преглед на съществуваща връзка образование-бизнес, вкл. като съществен елемент от инвестиционната екосистема – намерения на община Плевен за развитие на инвестиционни дестинации. Методологията, използвана за нуждите на настоящото проучване, стъпва на документално проучване, количествени и качествени изследвания (онлайн въпросници, 20 интервюта, експертен анализ и верифициране на дефинираните изводи чрез 3 фокус-групи).
✅ Резултатите от анкетата показват, че за 83,33 % от представителите на местния бизнес има ли проблем с кадровото обезпечаване на извършваните дейности, а 88,3 % имат практиката да наемат служители, които имат завършена професионална степен на образование в институциите на територията на община Плевен. 50 % от респондентите смятат, че наличното професионално образование на територията на община Плевен покрива нуждите на компаниите от тези специалности. 83,33 % имат практиката да се включат в дуална форма на обучение на ученици от професионалните училища на територията на община Плевен. 75 % осъществяват партньорство с образователни институции за професионално образование под формата на дни на отворените врати, стажове, дуално обучение и работа. 91,67 % посочват, че тази практика се нуждае от развитие.
✅ От своя страна 94,12 % образователните институции посочват, че осъществяват сътрудничество с бизнеса.
✅ Тези резултати показват, че има необходимост от насърчаване на взаимодействието между неправителствения сектор, община Плевен, образователната общност и бизнеса за оптимизиране на връзката образование – бизнес и оптимизиране на професионалната квалификация спрямо актуалните нужди на бизнеса.

На платформата за обществено обсъждане на Община Плевен можете да отговорите на един важен въпрос, свързан с професионалното образование в района:
✅ Какво мислите за качеството на Професионалното образование в община Плевен?
На платформата можете да се запознаете и с два ключови документа:
👉 Стратегия за професионално образование и обучение в Община Плевен;
https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpoo.pleven.bg%2Fviewforum.php%3Ff%3D9&data=05%7C01%7Cinfo-1500141%40edu.mon.bg%7Ced018ec2e0e94db76c1b08dbce40cb62%7C420584ab4eec41c7bb437364d0a6fdfd%7C0%7C0%7C638330549899940410%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jj9hOacn60Be9wpRtyFc4PE1LiLXk55%2BMn6eXVgx9VE%3D&reserved=0
👉 План за изпълнение на пътна карта за устойчиво развитие на ПОО в Община Плевен през периода 2024 – 2030 г.