Директор                                                                           Заместник-директор по учебно-
инж. Цветелина Стойкова                                         производствена дейност
                                                                                                    инж. Любка Тодорова