Директор                                                                                Заместник-директор по учебно-
инж. Цветелина Стойкова                                                производствена дейност
                                                                                                         инж. Емил Тодоров