Състезание по приложна електроника

За поредна година в Професионална гимназия по механоелектротехника – Плевен се проведе състезание по приложна електроника „Мога и зная как”. Организатор е Министерството на образованието и науката (МОН), а партньор е Търговска верига за електронни компоненти, инструменти и измервателна апаратура „Елимекс”. Участниците са разделени в две възрастови групи – първа група с ученици от ІХ – Х клас и втора група с ученици от ХІ – ХІІ клас.
Състезателните задачи са изготвени върху учебното съдържание по професионална подготовка за професиите от професионалните направления „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“ и „Компютърни науки“ за ХІ и ХІІ клас – съответно за учениците от I и от II възрастова група.
Състезанието „Мога и зная как” има за цел да се мотивират учениците за професионална реализация по изучаваните професии от професионално направление „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“; да се поставят учениците в конкурентна среда, което да стимулира развитието им в областта на електрониката; да се осигурят условия за реализация на знанията и уменията на учениците чрез участието им в състезателни прояви; да се сравнят постиженията в областта на обучението по електроника на регионално и национално ниво; да се създадат условия за творчески контакт между учители и ученици от сродни професионални гимназии; реализиране на активно партньорство чрез обвързване на училищните дейности с бизнеса в бранша за издигане престижа на професията посредством популяризиране на добри практики и прилагане на нови технологии и материали.