Подготовка на организацията и провеждането на задължителен държавен изпит
за придобиване на средно образование и професионална квалификация
в професионалното образование през учебна 2023/2024 година

Модели за провеждане на задължителен държавен изпит за придобиване на средно образование и професионална квалификация
в професионалното образование, както следва:

  • вариант 1: писмена работа по изпитна тема (част по теория на професията) и индивидуално задание по практика (част по практика на професията);
  • вариант 2: писмен тест по изпитна тема (част по теория на професията) и индивидуално задание по практика (част по практика на професията);
  • вариант 3: защита на дипломен проект в теоретичната част и защита на дипломен проект в практическата част.

ГРАФИК
за провеждане на задължителния държавен изпит за придобиване на трета степен на
професионална квалификация чрез защита на дипломен проект в теоретичната част за сесия май – юни, учебна 2023/2024 година – 20.05.2024 г., 14:00 ч.

ГРАФИК
за провеждане на задължителния държавен изпит за придобиване на втора степен
на професионална квалификация чрез писмена тема – теоретична част, сесия май – юни на учебната 2023/2024 година

Заповед за провеждане на държавни зрелостни изпити

Инструктаж за зрелостника

Заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Теми за индивидуални задания за дипломни проекти за задължителен държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация,
сесия май – юни, учебна 2023/2024 година


Национално външно оценяване 2023/2024 година

Български език и литература – 10 юни 2024 г., от 08.00 ч.
Математика – 12 юни 2024 г., от 08.00 ч.

Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО до 07.06.2024 г.
Оценяване на изпитните работи от НВО 13 – 21.06. 2024 г.
Обявяване на резултатите от НВО до 28.06.2024 г.


Държавни зрелостни изпити 2023/2024 година

Сесия август-септември

Български език и литература 22 август 2024 г. от 08.30ч.
Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) 23 август 2024 г. от 08.30ч.
ДЗИ по желание на ученика в периода 26 – 30 август 2024 г.

Сесия май-юни

Български език и литература 17 май 2024 г. от 08.30ч.
Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) 20 май 2024 г. от 08.30ч.
ДЗИ по желание на ученика в периода 22 – 31 май 2024 г. от 08.30 ч.

 

График на дейностите, свързани с държавни зрелостни изпити

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити,
регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки
26.06.2024 г.– 11.07.2024 г.

06.02.2024 г.– 21.02.2024 г.

Допускане до ДЗИ/ДИППК и издаване на служебни бележки за допускане до 21.08.2024 г.

до 16.05.2024 г.

Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали до 21.08.2024 г.

до 16.05.2024 г.

Оценяване на изпитните работи 26.08.2024 г. – 04.09.2024 г.

20.05.2024 г. – 05.06.2024 г.

Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити до 05.09.2024 г.

до 07.06.2024 г.


ДИ за СПК – втора и трета степен

За лица, придобили право да положат държавен изпит по теория/държавен изпит – част по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди учебната 2021 – 2022 година:
Сесия януари:
За първа, втора, трета и четвърта степен – 20.01.2024 г.
Срок за подаване на заявления – 20.12.2023 г.

За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди и през учебната 2021 – 2022 година:
Сесия май-юни – 20.05.2023 г.
Срок за подаване на заявления за втора, трета и четвърта степен – 06.02.– 21.02.2024 г.
Сесия август-септември – 23.08.2024 г.
Срок за подаване на заявления за втора, трета и четвърта степен – 26.06 – 07.07. 2024 г.