1. Стратегия за развитие на ПГМЕТ – Плевен през периода 2016-2020 година
  2. План за изпълнение на стратегията за развитие на ПГМЕТ – Плевен за учебната 2019/2020 година
  3. Правилник за дейността на ПГМЕТ – Плевен
  4. Годишен план за работа на ПГМЕТ – Плевен през учебната 2019/2020 година
  5. Мерки за повишаване качеството на образованието в ПГМЕТ – Плевен за учебната 2019/2020 година
  6. Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище
  7. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи
  8. Дейност на Обществения съвет и организация на работата му

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Образователни услуги, предлагани от ПГМЕТ
2. Издаване на диплома за средно образование
3. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование
4. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
5. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
6. Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на X клас
7. Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване информационни технологии в края на X клас
8. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
9. Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация
10. Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация
11. Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование
12. Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация