1. Стратегия за развитие на ПГМЕТ – Плевен през периода 2023-2028 година
  2. План за изпълнение на стратегията на ПГМЕТ – Плевен за учебната 2023/2028 година
  3. Правилник за дейността на ПГМЕТ – Плевен през учебната 2023/2024 година
  4. Годишен план за работа на ПГМЕТ – Плевен през учебната 2023/2024 година
  5. Форми на обучение в ПГМЕТ – Плевен през учебната 2023/2024 година
  6. Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище
  7. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи
  8. Дейност на Обществения съвет и организация на работата му
  9. Етичен кодекс на училищната общност в ПГМЕТ – Плевен
  10. Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Образователни услуги, предлагани от ПГМЕТ
2. Издаване на диплома за средно образование
3. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование
4. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
5. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
6. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
7. Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация
8. Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация
9. Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование
10. Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация