1. Стратегия за развитие на ПГМЕТ – Плевен през периода 2021-2024 година
  2. Правилник за дейността на ПГМЕТ – Плевен
  3. Годишен план за работа на ПГМЕТ – Плевен през учебната 2020/2021 година
  4. Мерки за повишаване качеството на образованието в ПГМЕТ – Плевен за учебната 2020/2021 година
  5. Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище
  6. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи
  7. Дейност на Обществения съвет и организация на работата му
  8. Правила на ПГМЕТ за работа в условията на COVID-19 за учебната 2020/2021 година
  9. План на ПГМЕТ за действие за осигуряване на безопасна среда за обучение и работа в условията на епидемична обстановка за учебната 2020/2021 година
  10. Заповед за утвърждаване на Плана на ПГМЕТ за действие за осигуряване на безопасна среда за обучение и работа в условията на епидемична обстановка за учебната 2020/2021 година
  11. Заповед за утвърждаване на формите на обучение в ПГМЕТ за учебната 2020/2021 година
  12. Правилник за вътрешния трудов ред в ПГМЕТ-Плевен през учебната 2020/2021 година
  13. Етичен_кодекс на училищната общност в ПГМЕТ_Плевен
  14. Правила_на ПГМЕТ-Плевен за работа в условията на COVID-19

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Образователни услуги, предлагани от ПГМЕТ
2. Издаване на диплома за средно образование
3. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование
4. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
5. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
6. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
7. Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация
8. Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация
9. Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование
10. Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация